Sökning: "Christina Ingegerd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christina Ingegerd.

  1. 1. Bostadshyresmarknad i förändring : En studie av hyresmarknaden i Värmland

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

    Författare :Christina Håkansson; Ingegerd Karlsson; [2008]
    Nyckelord :Hyresmarknad; hyresrätt; kooperativhyresrätt; äganderätt; bostadsrätt; allmännyttan; slopade bostadssubventioner; räntebidrag; Odellplattor.;

    Sammanfattning : De senaste årens bostadspolitik har inneburit stora förändringar på bostadsmarknaden. Den svenska hyressättningsmodellen, borttagna bidrag tillsammans med ökande byggkostnader medför dessutom svårigheter för bolag att få lönsamhet i nyproducerade bostäder och då framför allt hyresrätter. LÄS MER