Sökning: "Christina Krantz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christina Krantz.

 1. 1. Skapande verksamhet i förskola och förskoleklass

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Christina Krantz-Kjörk; Theresa Johannesson; [2012]
  Nyckelord :Skapande verksamhet; estetiska läroprocesser; fant;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med studien är att se och i så fall hur pedagogerna arbetar på olika sätt med skapande verksamhet iförskola och i förskoleklasser? Vad använder pedagogerna för olika uttrycksformer? Hur arbetar man medskapande verksamhet i förskolan och i förskoleklass?I studien observerades med hjälp av anteckningar som datainsamlings - metod. Under observationstillfällena,studerades, hur pedagogerna arbetar. LÄS MER

 2. 2. Tidiga läsare – Bakomliggande faktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Petra Bodmark; Christina Krantz; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Alla barn har rätt att lyckas med sin läs- och skrivinlärning. Syftet med studien är att undersöka om tidig medveten träning ger många tidiga läsare och därmed undviker onödiga läs- och skrivsvårigheter. Den empiriska delen av uppsatsen har genomförts i två kommuner. LÄS MER