Sökning: "Christina Lagneby"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christina Lagneby.

 1. 1. Mellan här och där : en analys av stadens form ur ett gåendeperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Christina Lagneby; [2014]
  Nyckelord :urban form; stråk; innerstad; modernism; gaturum; analysmetoder; Linköping;

  Sammanfattning : Stadens form är en produkt av all tidigare stadsplanering. Ytmässigt har en stor del av våra städer vuxit fram under efterkrigstidens modernistiska stadsplanering, då funktionalitet, framkomliga transporter, ljus, luft och rymd resulterade i de glesa ytterstadsstrukturer vi ser på många platser idag. LÄS MER

 2. 2. Gaturum för möten - hur gaturummets skala och gestaltning påverkar stadens sociala hållbarhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Christina Lagneby; [2012]
  Nyckelord :gaturum; gata; streetscape; gestaltning; social hållbarhet; skala; mänsklig skala; Gehl; Jacobs;

  Sammanfattning : Målet med denna uppsats har varit att undersöka och diskutera hur gaturummets skala och gestaltning relaterar till möjligheten för möten mellan människor. Uppsatsen har också undersökt huruvida även vidsträckta gaturum kan fungera för människor att vistas i, samt om det finns insatser som kan förbättra dessa gaturum. LÄS MER