Sökning: "Christina Lindh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christina Lindh.

  1. 1. Identifiering av riskfaktorer för kontrastmedels nefropati (KMN)

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Maria Lindh Hillberg; Christina Reichler; [2012-05-22]
    Nyckelord :S-kreatinin; riskfaktorer; i.v. kontrastmedel; GFR; polikliniska patienter; KMN; patientfrågeformulär; CT undersökningar;

    Sammanfattning : BAKGRUND: Dagligen genomgår ett stort antal patienter datortomografiundersök-ningar med intravenöst (i.v.) kontrastmedel. Kontrastmedlet kan bidra till en stegring av S-kreatinin värdet och orsaka njurskada = kontrastmedels nefropati (KMN). LÄS MER