Sökning: "Christina Lundmark"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christina Lundmark.

 1. 1. Psykologstudentens upplevelse av att gå i egenterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Christina Lundmark; Louise Montgomery; [2009]
  Nyckelord :egenterapi; psykologstuderande; självkännedom; empati; förebild; rollinlärning; obligatorium;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka blivande psykologers subjektiva upplevelse av att gå i egenterapi och hur de påverkas av att det är ett obligatoriskt moment i utbildningen. Via semistrukturerade intervjuer undersöktes tolv studerande på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. LÄS MER

 2. 2. Färgens betydelse för logotyper

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christina Lurell; Eric Lundmark; Fredrik Söderstjerna; [2006]
  Nyckelord :Logotyp; Färg; Perception; Färglära; Känslor; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med vår forskning är att undersöka huruvida människors uppfattning av en logotyp är beroende av dess färgsättningen. Vi har använt oss av en kvalitativ ansats med ett induktivt förhållningssätt. Empirin vi har använt oss av har vi samlat in genom tjugoåtta intervjuer, vilka har legat till grund för vårt fortsatta arbete. LÄS MER