Sökning: "Christina Rahm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christina Rahm.

  1. 1. Barn i behov av särskilt stöd inom förskolan : Diagnosers betydelse och metoder

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

    Författare :Cecilia Badilla ; Christina Rahm; [2008]
    Nyckelord :diagnoser; förskola; särskilt stöd;

    Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur förskollärare arbetar med barn i behov av särskilt stöd samt att ta reda på vilka svårigheter barn kan ha och vad som menas med barn i behov av särskilt stöd. Var går gränsen om ett barn är i behov av särskilt stöd? Vilken betydelse har en diagnos för en pedagog?   I undersökningen framgick det att informanterna hade mött olika barn med olika behov som till exempel dövhet, funktionshinder, motoriska svårigheter, språksvårigheter, talsvårigheter, autism, koncentrationssvårigheter, sociala och emotionella svårigheter och ej diagnostiserade barn. LÄS MER