Sökning: "Christina Svanström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christina Svanström.

  1. 1. Attityder till genetiskt föräldrarskap hos heterosexuella par som ska genomgå ägg- eller spermiedonation i Sverige

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

    Författare :Christina Svanström; Kristin Johansson; [2008]
    Nyckelord :Infertility treatment; attitude differences; genetic parenthood; Infertilitetsbehandlingar; attitydskillnader; genetiskt föräldraskap;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vikten av ett genetiskt föräldraskap hos par som genomgick infertilitetsbehandling i Sverige med donerade ägg eller spermier, samt att jämföra attityder till genetiskt föräldraskap mellan kvinnor och män samt personer med eller utan möjlighet till genetiskt föräldraskap. Denna delstudie ingår i ett större projekt som heter Långtidsuppföljning av IVF, ägg- och spermiedonation i Sverige. LÄS MER