Sökning: "Christina Vallbo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christina Vallbo.

  1. 1. Matematiksvårigheter i vardagen : elevers syn på hur de hanterar sin vardag utifrån sina matematiksvårigheter

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

    Författare :Christina Vallbo; [2008]
    Nyckelord :mathematics learning disabilities; special support; matematiksvårigheter; särskilt stöd;

    Sammanfattning : Syftet med arbetet var att åskådliggöra innebörden av att vara i matematiksvårigheter och elevers syn på hur de hanterar sin vardag. Undersökningen utgår från ett elevperspektiv och ambitionen var att elevens egna tankar och känslor skulle komma fram. LÄS MER