Sökning: "Christina Wadell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christina Wadell.

  1. 1. Organdonation en utmaning för intensivvårdsjuksköterskan

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Ulrika Axelsson; Christina Wadell; [2015]
    Nyckelord :hjärndöd; organ-bevarande; organdonator; organdonation; intensivvård; omvårdnad; erfarenhet; upplevelser;

    Sammanfattning : Mellan behovet av organ för svårt sjuka patienter och tillgängligheten på organ från avlidna donatorer finns det i dag ett stort gap. Behovet av organ för transplantation har världen över blivit en växande angelägenhet dels för individen som är i behov av ett nytt organ men även för samhället i stort. LÄS MER