Sökning: "Christina Widén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christina Widén.

  1. 1. Styrelsesammansättning i förändring - ett könsperspektiv

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

    Författare :Christina Engelberth; Julia Hellgren; [2013]
    Nyckelord :gender; women; board of directors; equality;

    Sammanfattning : The absence of female directors on Swedish corporate boards is currently a hot topic for both politicians and business leaders all over the world. This thesis aims to discuss reasons for the scarcity of women on boards in Swedish publicly listed companies as well as what actions are taken to alter the composition of these boards. LÄS MER