Sökning: "Christine Edlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christine Edlund.

  1. 1. EHM – en ledstjärna i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Christine Edlund; Anna Rengbo; [2020]
    Nyckelord :EHM; Förebyggande arbete; Hälsofrämjande arbete; Systemteori; Tvärprofessionellt perspektiv;

    Sammanfattning : Sammanfattning Rengbo, Anna & Edlund, Christine. (2020). EHM – en ledstjärna i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER