Sökning: "Christine Korsgård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christine Korsgård.

  1. 1. "Inte mitt jobb". Sjuksköterskors upplevda hinder i samband med kommunikation med patienter om sexualitet.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Christine Korsgård; Annica Mathson Berg; Fanny Kårelind; [2012]
    Nyckelord :communication; barriers; sexuality; nurse; kommunikation; hinder; sexualitet; sjuksköterska;

    Sammanfattning : Den teoretiska utgångspunkten för denna litteraturöversikt var Joyce Travelbees omvårdnadsteorier med fokus på kommunikation. Travelbee menar att det är sjuksköterskans ansvar att lyfta kommunikation om hälsa med patienten. LÄS MER