Sökning: "Christofer Hultén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christofer Hultén.

  1. 1. The role of a pre-study when implementing an ERP-system

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

    Författare :Christofer Hultén; Magnus Åkerwall; [2015]
    Nyckelord :Agile project; traditional project; feasibility study; pre-study; ERP-system;

    Sammanfattning : Behövs en förstudie innan man sjösätter ett nytt projekt som ska förändra ett företags arbetssätt eller effektivisera en verksamhet? Rapporten beskriver effekterna av att göra en förstudie innan ett projekt påbörjas, som kan innebära stora förändringar i ett företags verksamhet. Förstudien har en stor betydelse, inte minst för att den gör det möjligt att avbryta ett projekt i ett tidigt skede, om man upptäcker att det inte är ekonomiskt fördelaktigt för företaget att genomföra det. LÄS MER