Sökning: "Christofer Jernquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christofer Jernquist.

  1. 1. En praktik på undantag. En kvalitativ intervjustudie om barn som tolkar åt sina föräldrar i kontakt med socialtjänsten

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Erika Engberg; Christofer Jernquist; [2019-03-21]
    Nyckelord :Barn; tolkning; socialtjänsten; barnets bästa;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur några socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd i Västsverige beskrev mötet med barn som tolkar åt sina föräldrar i kontakt med socialtjänsten. Uppsatsen hade en fenomenologisk utgångspunkt och var baserad på fem kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer. LÄS MER