Sökning: "Christofer Teske"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christofer Teske.

  1. 1. Vård i rörelse : En kvalitativ intervjustudie om den mobila vården

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Christofer Teske; Sara Andreasson; [2019]
    Nyckelord :Mobile care; close care; mobile team; emergency care; security; patient safety; organization; collaboration; patients; Den mobila vården; nära vård; mobila team; akutsjukvård; trygghet; patientsäkerhet; organisation; samverkan; patienten;

    Sammanfattning : Bakgrund: Vård i hemmet tycks bli allt mer nödvändigt när befolkningen blir allt äldre och det förordas i nationella utredningar om framtidens vårdorganisation. Det finns dock stora utmaningar med att förflytta vård av akut sjuka patienter från akutmottagningar till patienters hem. LÄS MER