Sökning: "Christoffer Bredbacka"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christoffer Bredbacka.

  1. 1. Hållbarhetsredovisning och dess användbarhet : En studie ur svenska kreditgivares perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Christoffer Bredbacka; Oskar Ölmhagen; [2014]
    Nyckelord :hållbarhetsredovisning; hållbarhet; CSR; kreditgivning; redovisning; triple bottom line;

    Sammanfattning : Bakgrund: Hållbarhetsredovisningar har blivit allt mer populära på senare tid. Genom dessa kommunicerar företaget ut till sina intressenter om verksamhetens påverkan på samhället ur ett hållbarhetsperspektiv. LÄS MER