Sökning: "Christoffer Cederholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christoffer Cederholm.

  1. 1. Corporate Social Responsibility : A brilliant term: but what is the point?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

    Författare :Christoffer Cederholm; Oliver Drijovski; [2011]
    Nyckelord :CSR; Corporate Social Responsibility; sustainability; samhällsansvar; intressenter; redovisning; hållbarhet; Triple Bottom Line; konkurrensfördelar;

    Sammanfattning : Syfte Denna uppsats syftar till att kartlägga begreppet CSR och redogöra för dess innebörd. Uppsatsen syftar även till att förklara varför företag arbetar med CSR samt hur kunder förhåller sig till detta. Metod Vi har gjort en multipel fallstudie på företagen Electrolux AB, Swedbank AB och Swedish Match AB. LÄS MER