Sökning: "Christoffer Etminan Lundberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christoffer Etminan Lundberg.

  1. 1. Kvinnliga vd:s och lönsamhet : En studie om vilken påverkan kvinnliga vd:s har på lönsamheten för bolag noterade på svenska börser.

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Evelina Nyman Wänseth; Christoffer Etminan Lundberg; [2021]
    Nyckelord :Kvinnlig vd; lönsamhet; Nasdaq Stockholm; Spotlight Stock Market; First North; Sverige; agentteorin; upper echelons theory; könsschemateorin;

    Sammanfattning : Denna studie ämnar bidra till den rådande jämställdhetsdebatten vad gäller könsdiversitet hos svenska noterade företag där kvinnliga vd:s är underrepresenterade. Syftet är att identifiera om det finns ett samband mellan kvinnliga vd:s och företags lönsamhet. LÄS MER