Sökning: "Christoffer Mankell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christoffer Mankell.

  1. 1. Kollektivism och materialism i A.P. Platonovs Kotlovan : En studie med utgångspunkt i teorin om ickefrämmandegöring.

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för moderna språk

    Författare :Christoffer Mankell; [2016]
    Nyckelord :Platonov; Kotlovan; ideology; collectivism; materialism; Meerson; neostranenie; non-estrangement; Платонов; Котлован; идеология; коллективизм; материализм; Меерсон; неостранение; Platonov; Kotlovan; ideologi; kollektivism; materialism; Meerson; ickefrämmandegöring;

    Sammanfattning : This thesis examines the treatment of ideological matters in Andrej Platonov’s 1930 novel Kotlovan. The examination is based on Ol’ga Meerson’s theory of non-estrangement, which is applied to the depiction of ideology in Kotlovan. LÄS MER