Sökning: "Christoffer Ringsten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christoffer Ringsten.

  1. 1. Hur påverkas lärarna av skolans ramar? - En intervjubaserad studie som jämför lärares syn på bedömning och dess utveckling över två läroplaner

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Cajsa Jörnvi; Christoffer Ringsten; [2018]
    Nyckelord :bedömning; former; Lpf 94; Gy 2011; återkoppling; samhällskunskap; nationella prov;

    Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur samhällskunskapslärare på gymnasiet både upplever och arbetar med bedömning. Vi kommer att ta reda på vilken syn lärarna har på bedömning, vilka former för bedömning de använder sig av, vilka skillnader de upplever mellan Lpf 94 och Gy 2011 samt hur de ser på avsaknaden av nationella prov i samhällskunskap. LÄS MER