Sökning: "Christopher Brännström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christopher Brännström.

  1. 1. Matematikböcker i Sverige och Finland

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

    Författare :Fredrik Brännström; Christopher da Luz Reis; [2008]
    Nyckelord :Problemlösning; Problem; Mattestegen; Min matematik; Tänk och Räkna; Matematikböcker; Lärobok; Matematik; Benämnda uppgifter; Räkneuppgifter; Gruppuppgifter; Läroplan; Matteboken;

    Sammanfattning : Resultaten i undersökningen PISA 2003 visar att finska elever är bättre på problemlösning än svenska elever. Detta arbete undersöker huruvida matematikböcker i de båda länderna skulle kunna vara en bidragande orsak till skillnaderna. Arbetet är begränsat till två böcker från respektive land. LÄS MER