Sökning: "Christopher Duong"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christopher Duong.

  1. 1. Elbilsköparnas tankevurpor: Vad som får oss att kliva över till den gröna sidan

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Marcus Andersson; Christopher Duong; Ludmilla Mateus Tati; [2023]
    Nyckelord :Innovators; early adopters; early majority; konsumenter; köpbeteende; eWOM; WOM; Business and Economics;

    Sammanfattning : Titel: Elbilköparnas tankevurpor: Vad som får oss att kliva över till den gröna sidan Seminariedatum: 2023-01-11 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Marcus Andersson, Christopher Duong, Ludmilla Mateus Tati Handledare: Veronika Tarnovskaya Nyckelord: Innovators, early adopters, early majority, konsumenter, köpbeteende, eWOM, WOM Syfte: Jämföra olika grupper av konsumenter utifrån deras attityder och beslutfattande vid köp av elbilar. Teoretiskt ramverk: Studiens teoretiska ramverk omfattas av: Livscykeln för adoption av ny teknologi, planerat beteende, word-of-mouth, elektronisk word-of-mouth, barriärer vid adoption av ny teknologi, högt och låg engagemang, samt köpprocessen. LÄS MER