Sökning: "Christopher Edmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christopher Edmark.

  1. 1. Förlags- och skolperspektiv på läromedel i samhällskunskap : - Fallstudie i Stockholms län

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

    Författare :Christopher Edmark; [2020]
    Nyckelord :Läromedelsanalys; ramfaktorer; samhällskunskap; didaktik;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka läromedel i samhällskunskap som köps in och sedan används av lärare på gymnasieskolor i Stockholms län. Intresset riktas mot varför vissa läromedel väljs och vilka ramarna för valprocessen kan vara. LÄS MER