Sökning: "Christopher Gille"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christopher Gille.

  1. 1. Christopher-gillet i Långshyttan : en studie av en förening i bruksortsmiljö åren 1944-1954

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

    Författare :Peter Brus; [2006]
    Nyckelord :Bruksort; föreningsforskning; föreningsverksamhet; gille; tjänstemän; sällskapsförening;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad Christopher-gillet i Långshyttan var för en slags förening samt vad de gjorde? Tiden som denna undersökning rör är 1944-1954. De tre frågeställningarna är: 1. Vilket syfte hade Christopher-gillet? 2. Vilka och hur många var medlemmar? 3. LÄS MER