Sökning: "Christopher Holmenstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christopher Holmenstedt.

  1. 1. HEPATIT C SMITTADE PERSONERS UPPLEVELSER AV BEMÖTANDET INOM VÅRDEN : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Christopher Holmenstedt; [2015]
    Nyckelord :Attityder; bemötande; Hepatit C; omvårdnad; stigma; patient;

    Sammanfattning : Bakgrund: Hepatit C är en blodburen smitta som främst smittar via orena sprutor och kanyler. Personer smittade med Hepatit C är en utsatt grupp i samhället och de upplever oftast negativt bemötande ifrån sjukvårdspersonal. Då är det extra viktigt att som sjuksköterska använda rätt förhållningssätt i mötet med den smittade. LÄS MER