Sökning: "Christopher Jean-marc Safa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christopher Jean-marc Safa.

  1. 1. Smärtlindring i samband med mammografiundersökningar vid screening : en litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

    Författare :Christopher Jean-Marc Safa; [2012]
    Nyckelord :mammografi; mammografiscreening; smärta;

    Sammanfattning : Bakgrund: Mammografi med screening används för att minska dödligheten i bröstcancer. Metoden har dock visat sig innebära smärtupplevelser för patienterna. Syfte och frågeställning: Syftet är att beskriva interventioner för att minska smärtan vid mammografiundersökningar. LÄS MER