Sökning: "Christopher Lindén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Christopher Lindén.

 1. 1. Bortom musiken : Om maktrelationer i gymnasieskolans ensembleundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Christopher Lindén; [2021]
  Nyckelord :power relations; ensemble teaching; pop rock; pop- and rock ensemble; practice of genre; group formations; subject positions; positioning; discourse theory; maktrelationer; ensembleundervisning; pop och rock; pop- och rockensemble; ensemble; genrepraktik; gruppbildning; subjektspositioner; positionering; diskursteori;

  Sammanfattning : Den här studien ämnade undersöka utommusikaliska dimensioner av gymnasieskolans ensembleundervisning, med fokus på pop- och rockensemble. Ambitionen var att identifiera möjliga roller och identiteter hos elever för att synliggöra eventuella maktrelationer. LÄS MER

 2. 2. Co-writing eller självständigt låtskrivande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Christopher Lindén; [2020]
  Nyckelord :co-writing; låtskrivning; kreativa processer; kreativitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka om och hur den kreativa processen skiljer sig åt när jag skriver musik självständigt eller ihop med andra, så kallad co-writing. Även hur ramverk och begränsningar påverkar kreativiteten har varit av intresse. LÄS MER

 3. 3. Yppandeförbud för försvarare : Förenlighet med principen om equality of arms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Christopher Lindén; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den mest allvarliga kritiken mot yppandeförbud menar att institutet äventyrar jämlikheten i brottmålsprocessen, speciellt försvararens utredande funktion, och därmed det kontradiktoriska förfarandet som är centralt för att principen om equality of arms ska respekteras. Därför är syftet med den här uppsatsen att undersöka om institutet yppandeförbud är förenligt med principen om equality of arms. LÄS MER