Sökning: "Christopher Mair"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christopher Mair.

  1. 1. Det ligger nåt i vad vi säger : Om kommunikation och lärande i två små (kultur)organisationer.

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Christopher Mair; Charlotta Nordström; [2006]
    Nyckelord :small; organisations; communication; learning; arts; culture; management; KKE; organisationsteori; lärande; konst; kultur; ekonomi; KKE; kommunikation;

    Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ämnet lärande i organisationer med avseende på små organisationer.Vårt syfte är: att bidra med en ökad förståelse för hur lärandet påverkas av den interna kommunikationen i små organisationer. LÄS MER