Sökning: "Christopher Richter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christopher Richter.

  1. 1. En bokbandshistorisk studie av band bundna av Christopher Richter, Johan Carl Caloander, Johan Gottlieb Ditzinger och Fredrik Wilhelm Statlander

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

    Författare :Lena Floser; [2017]
    Nyckelord :bokband; bokbandsdekorationer; bokbandstermer; bokhistoria; book history; bookbinding decorations; bookbinding terms; bookbindings; Caloander; Ditzinger; kungliga bokband; leather bindings; Richter; royal bindings; skinnband; Statlander; History and Archaeology; Cultural Sciences;

    Sammanfattning : Uppsatsen är en bokbandshistorisk studie med beskrivningar och jämförelser av tolv dekorerade helskinnband bundna i Hans Christopher Richters, Johan Carl Caloanders, Johan Gottlieb Ditzingers och Fredrik Wilhelm Statlanders verkstäder. Bokbanden är från upplysningstidens senare del och beskrivningarna är gjorda med tyngdpunkt på dekorationerna. LÄS MER