Sökning: "Christopher West"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christopher West.

  1. 1. Eskortbogsering : ökad säkerhet eller bara bekymmer?

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

    Författare :Christopher Åkesson; Rasmus Starborg; [2016]
    Nyckelord :escort towing; pilot; tanker; eskortbogsering; lots; tankfartyg;

    Sammanfattning : Denna uppsats handlar om eskortbogsering och hur lotsars inställning är till att använda sig av detta. Den metod som använts är kvalitativ och ansatsen hypotetiskt deduktiv. LÄS MER