Sökning: "Christos Karabelas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christos Karabelas.

  1. 1. Private Equity – When the Dust Has Settled

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Christos Karabelas; Erik Johansson; Johan Gren; [2019]
    Nyckelord :Private Equity; Operational Performance; IPO; Nordic Markets; Business and Economics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER