Sökning: "Christpher Backis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christpher Backis.

  1. 1. Hur väl upplyser koncerner noterade på Nasdaqs Nordic Large Cap kring den kommande standarden IFRS 16?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Christpher Backis; Erik Hultqvist; [2019-06-20]
    Nyckelord :Upplysningar; Upplysningskvalitet; IAS 8; IFRS 16; Nordic Large Cap; Leasing;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: IFRS 16 är en ny standard angående redovisning av leasingavtal somtillämpas från och med räkenskapsår 2019. Standarden medför att leasingavtal ska redovisas påbalansräkningen, och därmed kan leasingavgiften ej längre kostnadsföras direkt. LÄS MER