Sökning: "Chronic ulcer"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Chronic ulcer.

 1. 1. Patienters upplevelser av omvårdnad vid svårläkta sår : en icke systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Fanny Öhman; Temesgen Wendmagegn; [2023]
  Nyckelord :Chronic ulcer; Nursing care; Patient experience; Patient perspective; Omvårdnad; Patientens upplevelse; Patientperspektiv; Svårläkta sår;

  Sammanfattning : Bakgrund Svårläkta sår kan innebära lidande och sänkt livskvalitet för individen som drabbas samt ökade kostnader för samhället. Sår som inte läker förekommer särskilt bland äldre människor och kan bero på bakomliggande faktorer såsom venös och arteriell insufficiens samt diabetes. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors erfarenhet av personcentrerad vård i mötet med personer som har bensår : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jennie Holm; Liselott Westman; [2023]
  Nyckelord :District nurse; experience; leg ulcer; patient-centered care; qualitative design; Bensår; distriktssköterska; erfarenheter; kvalitativ studie; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bensår är ett globalt hälsoproblem och befolkningen blir allt äldre. Därmed ökar kroniska sjukdomar och risken att utveckla bensår. De flesta bensåren behandlas inom primärvården där distriktsköterskans roll är central. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnad av personer med svårläkta sår : en litteraturstudie ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Pernilla Rundelius Lindholm; Natalia Salazar; [2022]
  Nyckelord :Chronic wounds; Patient perspective; Participation; Quality of life; Nursing care; Svårläkta sår; Patientperspektiv; Delaktighet; Livskvalitet; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Minst 25 000 personer i Sverige lever med svårläkta sår och siffran kommer troligtvis öka. Personer med svårläkta sår är en lågprioriterad grupp i vården. Det finns brister i det interprofessionella samarbetet samt i kontinuiteten. Dessutom besitter sjuksköterskor otillräcklig kompetens inom sårvård. LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelser av vård vid venösa bensår : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Hindersson; Emelie Igelström; [2022]
  Nyckelord :Care; Patient perspective; Person centred care; Venous leg ulcer; Patientperspektiv; Personcentrerad omvårdnad; Venösa bensår; Vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med bensår kan man stöta på inom hela hälso- och sjukvårdssystemet och venösa bensår är en av de vanligaste. De kan vara kroniska och svårläkta, också orsaka smärta för personen. Risken att utveckla venösa bensår ökar även med åldern. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskan och det svårläkta såret : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Kristina Rönnqvist; Petronella Brodin; [2022]
  Nyckelord :Chronic ulcers; community health; experiences; knowledge; nurses; wound care; Distriktssköterskor; erfarenhet; kunskap; svårläkta sår; sårbehandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av svårläkta sår förväntas stiga i takt med en åldrande befolkning och ökande bakomliggande sjukdomar. Detta medför stora kostnader för vårdgivarna och behandlingstiderna riskerar att bli långa. Det innebär även mycket lidande och nedsatt livskvalitet för patienten. LÄS MER