Sökning: "Chuz Martinez"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Chuz Martinez.

  1. 1. Sven-Harrys : Att leva med konsten

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

    Författare :Molly Sjögren; [2011]
    Nyckelord :Sven-Harrys; Sven-Harry Karlsson; museum; art institution; architecture theory; Derrida; Chuz Martinez; organism; Sven-Harrys Konstmuseum; Sven-Harry Karlsson; museum; bostad; institutionsanalys; arkitekturteori; Derrida; Chuz Martinez; organism;

    Sammanfattning : Uppsatsen behandlar Sven-Harrys (Konstmuseum) utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv, där institutionens olika delar ställs i relation till varandra samt förankras i dess olika samhälleliga kontexter och ursprung. Institutionen Sven-Harrys jämförs med en organism, i syftet att förklara dessa relationer. LÄS MER