Sökning: "Ciambriello Loredana"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ciambriello Loredana.

  1. 1. Att främja skolnärvaro : Elever- och föräldrars upplevelser av skolans arbete med skolfrånvaro

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

    Författare :Ciambriello Loredana; [2015]
    Nyckelord :truancy; school absenteeism; skolfrånvaro; ogiltig skolfrånvaro; skolk; långvarig frånvaro;

    Sammanfattning : Utifrån OECDs analys av PISA (2012) är svenska elever bäst i Norden på att skolka.Syftet med min studie är att belysa hur elever och föräldrar i en årskurs 6 upplever skolans arbete med att främja skolnärvaro och identifiera faktorer som kan främja skolors arbete med elevers närvaro. Mina frågeställningar är följande. LÄS MER