Sökning: "Cicci Rooth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cicci Rooth.

  1. 1. Är det IT vi jobbar med? : en kvalitativ studie om digitaliseringens inverkan i hemtjänsten

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Johanna Dahlstrand; Cicci Rooth; [2019]
    Nyckelord :hemtjänst; digitalisering; förändrade arbetsvillkor;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att få en djupare förståelse över hur användningen av digitala system och hjälpmedel inverkar på arbetet för undersköterskor i hemtjänsten. Detta då digitaliseringen har enligt tidigare forskning visat på att digitalisering både kan frigöra mer tid men även bli en belastning för omsorgspersonalen. LÄS MER