Sökning: "Cindy Blom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cindy Blom.

  1. 1. Fordrans uppkomst inom ramen för offentligt ackord : En analys av principerna för fastställandet av fordrans uppkomst enligt 3 kap. 3 § LFR

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

    Författare :Emelie Rogner; Cindy Blom; [2017]
    Nyckelord :Fordrans uppkomst; offentligt ackord; lag om företagsrekonstruktion; lfr; företagsrekonstruktion; ändamålsprincipen; principen om den väsentliga grunden;

    Sammanfattning : Arbetet behandlar en fordrans uppkomst och när den omfattas av ett offentligt ackord. När en fordran anses uppkommen vid offentligt ackord är en viktig fråga eftersom det är tidpunkten som utgör en skiljelinje för vilka fordringar som ska delta i ackordet eller ej. LÄS MER