Sökning: "Cindy Dinh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cindy Dinh.

  1. 1. Analys av ÄTA-arbete i privat byggsektor

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

    Författare :Cindy Dinh; Michael Petersson; [2018]
    Nyckelord :ÄTA-arbeten; privat byggsektor; nyproduktion; förfrågningsunderlag; allmänna bestämmelser;

    Sammanfattning : Examensarbetets titel: Analys av ÄTA-arbete i privat byggsektornFörfattare: Cindy Dinh & Michael PeterssonHandledare: Anders LindénÄmne/Kurs: Examensarbete för högskoleingenjörsexamen ibyggteknikSyfte: Avsikten med denna studie är att analysera ÄTAarbetenvid nyproduktion i den privata byggsektornsamt att studera hur dessa arbeten uppkommer ochhanteras. Målet är även att få en klarare bild över vilkaproblem och utmaningar som kan uppstå i dennaprocess. LÄS MER