Sökning: "Civan Sleman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Civan Sleman.

  1. 1. Hur bostadsfrågan ska lösas för de nyanlända : En uppsyn över de nyanländas bostadssituation

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Civan Sleman; [2020]
    Nyckelord :Newcomer; residential situation; demand; supply; need; Nyanlända; bostadssituation; efterfrågan; utbud; behov;

    Sammanfattning : Idag upplever Sverige en stor bostadsproblematik som påverkar både ursprungsbefolkningen och nyanlända. De senare påverkas i synnerhet på grund av gruppens svaga betalningsförmåga. LÄS MER