Sökning: "Civilsamhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade ordet Civilsamhälle.

 1. 1. VI VILL LÄRA KÄNNA DETTA LAND En kvalitativ studie om idéburna organisationers betydelse för ensamkommande barns integration

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lotta Schneider; [2019-01-24]
  Nyckelord :Integration; Socialt kapital; Sociala nätverk; Idéburna organisationer; Civilsamhälle; Nyanlända; Ensamkommande barn;

  Sammanfattning : Till följd av 2015 års flyktingsituation har antalet ensamkommande barn ökat mycket iSverige. Diskussionen om vårt mottagande och integration har blivit allt mer aktuellt. I tidigare forskning lyfts sociala kontakter och socialt kapital fram som viktiga faktorer för en gynnsam integration. LÄS MER

 2. 2. ”Vi blir ju som någon slags anhörig nästan, eller som en vän.” : En kvalitativ studie om varför människor väljer att engagera sig i frivilligorganisationer med fokus på socialt arbete och vilken påverkan de upplever att deras frivilligarbete har för dem själva och för samhället.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Tiina Barraza Hällström; [2019]
  Nyckelord :Frivilligarbete; Frivilligorganisation; Socialt kapital; Civilsamhälle; Tillit;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har haft syftet att undersöka varför människor vill engagera sig i frivilligorganisationer och vilken påverkan de upplever att deras frivilligengagemang har på såväl ett individuellt plan som i ett större samhälleligt perspektiv. Studien har varit kvalitativ och semi-strukturerade intervjuer har använts som metod. LÄS MER

 3. 3. "Han har inga krav på att jag måste göra någonting" : En kvalitativ studie om ledarskap och motivation i ideella organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Nilsson; Elin Persson; [2019]
  Nyckelord :Leadership; motivation; civil society; non-profit organizations; participation; Ledarskap; motivation; civilsamhälle; ideella organisationer; deltagande;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi undersökt ledarskap och motivation i ideella organisationer. Vårt syfte var att ta reda på om det krävs någon specifik ledarskapsstil för att leda arbetet i en ideell verksamhet samt om det krävs någon specifik form av motivation för att lyckas med frivilligt arbete. LÄS MER

 4. 4. En värdekedja för jämställdhet? : En prövning av Arvid Nordquists arbete för jämställdhet utifrån jämställdhetsproblematik i Antioquia, Colombia.

  Magister-uppsats,

  Författare :Linnéa Waninger; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Feminismen har idag kommit att allt mer integreras i företagsvärlden. Där stater och civilsamhälle länge har arbetat för att främja jämställdhet har företag kommit att bli nya aktörer för detta ändamål. Arvid Nordquist är ett av de företag som arbetar för att stärka kvinnor i sina värdekedjor. LÄS MER

 5. 5. Samverkan mellan civilsamhälle och planering för främjandet av jämställdhetsperspektiv i planeringen : En fallstudie av Husby Centrum

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Hajna Finta; [2019]
  Nyckelord :Samverkan; Jämställdhet; Praxagora; Husby; Stockholms stad; Civilsamhälle;

  Sammanfattning : Det finns många jämställdhetsmål som planeringen idag ska jobba efter, såväl globala, nationella som kommunala. Likaså finns jämställdhetsmål som planeringen av fysiska miljön kan på ett indirekt sätt bidra till att uppnå. LÄS MER