Sökning: "Civilsamhället"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade ordet Civilsamhället.

 1. 1. Demokratisering i Mongoliet : En teorikonsumerande fallstudie, demokratisering genom de nationella förklaringsfaktorerna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :John Truong; [2020]
  Nyckelord :Democratization; Democracy; Transition; Civil society; Authoritarian fragmentation; Mongolia; Demokratisering; Demokrati; transition; Civilsamhället; auktoritär förändring; Mongoliet;

  Sammanfattning : In a world where authoritarian states are taking a bigger place in the global arena, it’s important to learn from democracies and how a strong democracy can be upheld. The objective of this essay is to explain how Mongolia, a country with two giant authoritarian geographical neighbors in China and Russia still upholds a strong consolidated democracy. LÄS MER

 2. 2. VI VILL LÄRA KÄNNA DETTA LAND En kvalitativ studie om idéburna organisationers betydelse för ensamkommande barns integration

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lotta Schneider; [2019-01-24]
  Nyckelord :Integration; Socialt kapital; Sociala nätverk; Idéburna organisationer; Civilsamhälle; Nyanlända; Ensamkommande barn;

  Sammanfattning : Till följd av 2015 års flyktingsituation har antalet ensamkommande barn ökat mycket iSverige. Diskussionen om vårt mottagande och integration har blivit allt mer aktuellt. I tidigare forskning lyfts sociala kontakter och socialt kapital fram som viktiga faktorer för en gynnsam integration. LÄS MER

 3. 3. ATT VITTNA ELLER INTE VITTNA, DET ÄR FRÅGAN. En kvalitativ studie som undersöker hur individer ur civilsamhället och anställda inom rättsväsendet ser på anonyma vittnen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jenny Karlsson; Ulf Sempert; [2019]
  Nyckelord :anonyma vittnen; vittnen; anonymitet; rättssäkerhet; vittnesplikt; domstols bias; rättssystem; anonymous witnesses; anonymous; witnesses; legal certainty; obligation to testify; court bias; legal system;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att med kvalitativ forskningsmetod undersöka vilka tankar och attityder individer ur civilsamhället som varit utsatta för eller bevittnat ett brott och sakkunniga inom rättsväsendet har kring fenomenet anonyma vittnen. Vi ämnade även undersöka om en tillämpning av anonyma vittnen i svenska domstolar skulle förändra respondenternas syn på sin egen benägenhet att vittna. LÄS MER

 4. 4. Tredje sektorn - I frontlinjen för integration : En kvalitativ studie om civilsamhällets syn på integration och sin roll i samhället

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jennifer Granberg; Fanny Kapstad; [2019]
  Nyckelord :Integration; civilsamhället; asylsökande; ansvarsfördelning; samverkan.;

  Sammanfattning : Asylsökande står idag inför långa väntetider vilket kan bidra till osäkerhet och psykisk ohälsa hos individer. Detta kan i sin tur leda till depression. Ideella organisationer i civilsamhället erbjuder många insatser av integrerande karaktär till asylsökande. LÄS MER

 5. 5. Delningsekonomi på mellanstora städers villkor : Styrning och planering av delningsekonomi i Umeå

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jesper Kramers; [2019]
  Nyckelord :Sharing Economy; Urban Governance; Public-Commons Partnership;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how local administrations in mid-sized cities can govern and plan for the sharing economy. To explore this, a case study of Umeå municipality's work on the sharing economy is carried out. LÄS MER