Sökning: "Cladophora glomerata"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cladophora glomerata.

  1. 1. Kvävehalt i mänskligt urin baserat på kosthållning : Påverkan på tillväxt av grönslick (Cladophora glomerata) samt förekomst av fytoplankton

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

    Författare :Emma Nors; Mia Johansson; [2018]
    Nyckelord :Eutrofiering; Kommunala avloppsreningsverk; Urin; Kväve; Cladophora glomerata; Protein;

    Sammanfattning : The Baltic Sea is a brackish water that is severely affected by eutrophication. Anthropogenic (human) nitrogen emissions is a contributing factor leading to algal blooms and hypoxic and anoxic seabeds. Municipal wastewater treatment plants account for 27 percent of the nitrogen emissions into the Baltic Proper. LÄS MER