Sökning: "Clara Österman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Clara Österman.

  1. 1. Närproducerad mat - trenden som ger dig mening. En studie om konsumentpraktik och rutinmässigt beteende

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Clara Österman; Sofie Bernström; [2020-09-18]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER