Sökning: "Clara Danelid"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Clara Danelid.

 1. 1. Ränta på koncerninterna lån. Den svenska korrigeringsregelns tillämpning på lånetransaktioner.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Clara Danelid; [2019]
  Nyckelord :Internprissättning; transfer pricing; korrigeringsregeln; inkomstskatt; ränta; lån; armlängdsprincipen; skatterätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tillförlitlighet vid värdering till verkligt värde : En analys av onoterade företag inom fastighetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Clara Danelid; Rebecca Marklund; [2019]
  Nyckelord :Redovisning; verkligt värde; företagsekonomi; förvaltningsfastigheter; extern värdering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER