Sökning: "Clara Ramshage"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Clara Ramshage.

 1. 1. Inkubatorer: Nyckeln till legitimitet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Blackman; Erik Landgren; Clara Ramshage; [2020]
  Nyckelord :Liability of Newness; Inkubator; Legitimitet; Startupföretag; Stakeholder; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Inkubatorer: Nyckeln till legitimitet? En kvalitativ studie om hur tillhörigheten till en inkubator skapar legitimitet för startupföretag Seminariedatum: 2020-06-03 Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete kandidatnivå i Strategic Management, 15 högskolepoäng Författare: Simon Blackman, Erik Landgren, Clara Ramshage Handledare: Olof Hallonsten Fem nyckelord: Liability of Newness, Inkubator, Legitimitet, Startupföretag, Stakeholder Syfte: Studien syftar till att undersöka vilken roll inkubatorer fyller i att skapa legitimitet för startups anknutna till dessa samt hur förutsättningarna för överlevnad och tillväxt påverkas av legitimiteten som inkubatorer genererar. Metod: Kvalitativ undersökning med primärmaterial i form av semistrukturerade intervjuer där respondenter valts utifrån ett icke-sannolikhetsurval. LÄS MER

 2. 2. Flykt från förbannelsens fälla - En fallstudie på landet Ghana och naturresursers inverkan på demokrati

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Clara Ramshage; Karna Holmgren; [2018]
  Nyckelord :Ghana; resursförbannelsen; demokratiutveckling; demokrati; naturresurser; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Resursförbannelsen avser den teori som gör gällande att länder med rika naturresurser tenderar att uppvisa ett negativt samband mellan naturresurser och demokratiutveckling. I denna uppsats undersöks demokratiutvecklingen i Ghana sedan utvinningen av kapitalintensiva naturresurser ökat markant i samband med den påbörjade oljeutvinningen år 2010 och fram till 2016. LÄS MER