Sökning: "Clara Ramshage"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Clara Ramshage.

  1. 1. Flykt från förbannelsens fälla - En fallstudie på landet Ghana och naturresursers inverkan på demokrati

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Clara Ramshage; Karna Holmgren; [2018]
    Nyckelord :Ghana; resursförbannelsen; demokratiutveckling; demokrati; naturresurser; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Resursförbannelsen avser den teori som gör gällande att länder med rika naturresurser tenderar att uppvisa ett negativt samband mellan naturresurser och demokratiutveckling. I denna uppsats undersöks demokratiutvecklingen i Ghana sedan utvinningen av kapitalintensiva naturresurser ökat markant i samband med den påbörjade oljeutvinningen år 2010 och fram till 2016. LÄS MER