Sökning: "Clara Sannemalm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Clara Sannemalm.

  1. 1. Sveriges kommuners rapporterade avvikelser från rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning: En textanalys av kommuners årsredovisningar för bokslutsåret 2017

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Sara Josefsson; Clara Sannemalm; [2019-08-06]
    Nyckelord :Kommunal redovisning; Rådet för kommunal redovisning; följsamhet; avvikelser;

    Sammanfattning : Bakgrund & problem: Den kommunala redovisningen i Sverige har under ett kort tidgenomgått stora förändringar. Tidigare forskning har konstaterat låg följsamhet blandkommunerna vad gäller rekommendationer och lag (Falkman & Tagesson 2008; Haraldsson &Tagesson 2014). LÄS MER