Sökning: "Clara Skjönberg Zahui"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Clara Skjönberg Zahui.

  1. 1. Att bygga sig ett varumärke på sociala medier – för vems skull? : En kvalitativ intervjustudie om journalisters varumärkesbyggande i sociala medier

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

    Författare :Clara Skjönberg Zahui; Gustav Schön; [2021]
    Nyckelord :Journalistik; personligt varumärkesbyggande; självpresentation; sociala medier; yrkesideal;

    Sammanfattning : I denna uppsats har vi undersökt hur 8 svenska journalister och 4 chefer vid svenska medieföretag (”arbetsgivare” hädanefter) resonerar kring journalisters aktivitet och varumärkesbyggande på sociala medier, vilka motiv journalister har för att profilera sig i sociala medier och hur journalisterna och arbetsgivarna ser på journalisters aktivitet på sociala medier utifrån journalistiska yrkesideal och normer. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer som sedan har analyserats utifrån teorier om varumärkesbyggande, personligt varumärke och självpresentation samt tidigare forskning om journalisters yrkesideal och användning av sociala medier. LÄS MER