Sökning: "Clara Svensk"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Clara Svensk.

 1. 1. Digitalization of Healthcare for Heart Failure Patients: An Analysis ofthe Opportunities and Restrictions in the Implementation of Self-Monitoring Systems for Heart Failure Patients in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Clara Wessén; [2022]
  Nyckelord :Self-Monitoring; Home-Monitoring; National implementation; Heart-Failure; Health Information Systems; Egenmonitorering; Hemmonitorering; Nationell implementering; Hjärtsvikt; Vårdinformationssystem;

  Sammanfattning : The Swedish government and the Swedish Association of Local Authorities and Regions, cametogether on a vision that Sweden will be the most advanced country in offering opportunities fordigitalization and e-health by the year of 2025. Self-monitoring is one aspect that can digitizeworkflow in healthcare. LÄS MER

 2. 2. Öka arealen och utbredningen av päronodling i Sverige – går det? : möjligheter och begräsningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Clara Åberg; [2022]
  Nyckelord :Pyrus communis; odlingssystem; nordiskt klimat; grundstammar; sorter; lagring; nya sorter; nya grundstammar;

  Sammanfattning : Päronodlingen i Sverige har sedan 70-talet minskat, men sedan mitten på 00-talet har den odlade arealen ökat igen. Europa är en storproducent av päron och de största odlingsländerna är Italien, Turkiet, Nederländerna, Belgien och Spanien. LÄS MER

 3. 3. Definitionen av tortyr och fallet Gui Minhai : Är tvingade bekännelser att klassificeras som tortyr?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Clara Forssén; [2021]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; tortyrkonventionen; tortyr; Gui Minhai; tvingade bekännelser forced confessions ; medborgarskap;

  Sammanfattning : Mänskliga rättigheter är en central del i en rättsstat och av stor betydelse för befolkningen i många länder. Exempel på mänskliga rättigheter är rätten till liv och en rätt att inte bli torterad. LÄS MER

 4. 4. Så ger vi (inte) alla samma möjligheter : En studie om integrering av elever med annan etnisk bakgrund och socioekonomiskt svag bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Clara Kroon; Almin Skoric; [2020]
  Nyckelord :Integration; ethnic background; socio-economic background; cultural background; gu; Integrering; etnisk bakgrund; socioekonomisk bakgrund; kulturell bakgrund; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på intervjuer med lärare och undersöker hur lärarna arbetar med integrering av elever med annan etnisk bakgrund och socioekonomiskt svag bakgrund. Studien eftersöker lärarnas kopplingar mellan elevers etniska bakgrund, socioekonomiska bakgrund och skolresultat samt analyserar hur lärarnas arbetsmetoder, uppfattningar och tankar skiljer sig åt baserat på var skolan de är verksamma på är belägen utifrån en socioekonomisk områdesindelning. LÄS MER

 5. 5. En integrerande svenskundervisning för nyanlända elever i årskurs F-3 : En intervjustudie om lärares uppfattning av undervisning och integrering av nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Clara Almevall; [2020]
  Nyckelord :Nyanlända elever; interkulturell undervisning; svenska som andraspråk; modersmål;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med intervjuer som tillvägagångssätt. Studien innehåller en forskningsöversiktöver elever med svenska som andraspråks svenskundervisning i åldersgruppen förskoleklassupp till årskurs tre, och en beskrivning av olika lärares uppfattningar om svenskundervisning för nyanländaelever. LÄS MER