Sökning: "Clara Tonnquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Clara Tonnquist.

  1. 1. Fragmentiserad projektkunskap : En studie av hur projektledning har tagits emot inom Stockholms Läns Landsting

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Clara Tonnquist; Viktoria Widén; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER