Sökning: "Clara WIkström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Clara WIkström.

 1. 1. What would work?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Amir Basic; Clara WIkström; Kerstin Lindstedt Laumark; [2019]
  Nyckelord :Correctional service; Criminal networks; Criminogenic needs; Prevention; Recidivism; Risk factors; Treatment; Behandling; Kriminalvård; Kriminella nätverk; Kriminogena behov; Riskfaktorer; Återfallsprevention;

  Sammanfattning : Inom svensk forskning har en allt större subgrupp inom den organiserade brottsligheten i Sverige identifierats – löst sammansatta nätverk bestående av unga män med en omfattande problembild som systematiskt begår grova brott. Gruppen orsakar stora samhälleliga kostnader då brottsligheten är grov och återfallsrisken är hög, därutöver ställs högre krav på säkerheten inom kriminalvårdens verksamheter då de bedöms som betydligt mer resurskrävande än andra klientgrupper. LÄS MER

 2. 2. Eternity Now

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Clara Flygare; [2011]
  Nyckelord :philosophy around recykling; consumerism in fashion; sign of time;

  Sammanfattning : Eternity Now is a collection of 7 outfits on witch I haveprojicised my will.This made the collection:* The philosophical “studios”/ places for big thinking- thebotanical garden in Gothenburg, Schloss Shönbrunn in Vienna.Nature is the only thing we really need. It’s the maininspiration for shape and colour. LÄS MER